ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

SPECTOPHOTOMETRICAL METHOD OF DISTINCTION OF THE HYDROGENATED OLIVE OILS FROM THE HYDROGENATED VEGETABLE OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννη Μαρία Λ | Νίννης Λυσ.Ν
  5. 1965
  6. 268-274
    • A method expansion is being made for the distinction of the hydrogenated olive oils from the hydrogenated vegetable oils. The method's experimental stage is described and comments are being made relative to this new method.
    • Γίνεται επέκταση μεθόδου, για την διάκριση του υδρογονωμένου ελαιολάδου απ' τα υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Περιγράφεται το πειραματικό μέρος της μεθόδου και γίνονται σχόλια σχετικά με την νέα αυτή μέθοδο.