1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κατζουράκης Ιάσων | Katzourakes I.
  5. 1965
  6. 242-247
    • New results are reported relative to the study of relevants with equal sums of like powers integers, in which case, instead of real number integers we took pairs of conjugate integers of gauss.
    • Εκτίθενται νέα αποτελέσματα αναφορικά με την σπουδή των ζητημάτων των σχετικών με τα ίσα αθροίσματα ομοίων δυνάμεων ακεραίων, στην περίπτωση κατά την οποία, αντί ακεραίων πραγματικών αριθμών, θεωρήσουμε ζεύγη συζυγών ακεραίων του Gauss.