ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΛΥΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ

VARIATION OF THE ANNUAL STRAIN RELEASE IN THE REGION OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ | Delibasis N.D. | Δελημπάσης Ν. Δ.
  5. 1965
  6. 68-78
    • Maps with no irregularities were presented with iso energetical contours which reveal a yearly atteration of positions of it's seismic centers revealing its normal behaviour of the Alpine Folding in the area of Greece.
    • Παρουσιάζονται σεισμολογικοί χάρτες με ισοενεργειτικές καμπύλες από τους οποίους προκύπτει η από έτους σε έτος μεταβολή της θέσεως των σεισμικών κέντρων, αποκαλύπτωντας έτσι την ρεολογική συμπεριφορά της Αλπικής πτυχώσεως στον ελληνικό χώρο.