ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

THERAPEUTIC APPLICATIONS OF THE SALINE ACTION ON GLAUCOMA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph. | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1939
  6. 611-622
    • Experimental and clinical studies which concern the impact of hypertonic solutions of chloride sodium on the ? pressare and glaucoma. From these studies it was concluded that these injections bring significant reduction of the ? pressure to all forms of glaucoma, making ? and ? surgery easter. The studies contributr to the explanation of the water detention in the eye of ? and ? glaucoma.
    • Πειραματικαί και κλινικαί έρευναι αι οποίαι αφορούν την επίδρασιν των υπερτονικών διαλυμάτων χλωριούχου νατρίου επί της ενδοφθαλμίου πιέσεως και του γλαυκώματος. Εκ των ερευνών τούτων προέκυψεν ότι οι ενέσεις αυτές επιφέρουν σημαντικήν ελάττωσιν της ενδοφθαλμίου πιέσεως, εις όλες σχεδόν τις μορφές του γλαυκώματος, καθιστούν δε την εγχείρησιν του οξέος και υποξέος γλαυκώματος ευχερέστερην. Συμβάλλουν τέλος οι έρευνες και εις την διά της κατακρατήσεως ύδατος εις τον οφθαλμόν εξήγησιν της θεωρίας του οξέος και υποξέος γλαυκώματος.