ΝΕΑ ΚΑΜΙΝΟΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΝ

A NEW FURNACE OF DRY DISTILLATION OF OLIVE STONES AND LIGNITE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Konstas Anast. St. | Κώνστας Αναστάσιος Στ.
  5. 1939
  6. 457-465
    • The dry distillation of various fuels the ? is made by heating the under exclusion air. The conditions of ? and the used methods and the devices depend on the processed raw materials and on the proper products. This present study aims to create a simple and easy to use ? for the ? of extracted olive stone which remain in the stone oil-mill. For the susequent reformation of the original ?, it was considered appropriate and for the dry distillation of lignite.
    • Η ξηρά απόσταξις των διαφόρων καυσίμων, η εξανθράκωσις, εκτελείται ως γνωστόν, διά θερμάνσεως τούτον υπό αποκλεισμόν αέρος. Αι συνθήκαι της εξανθρακώσεως και αι χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι και συσκευαί εξαρτώνται από την κατεργαζόμενην πρώτην ύλην και από τα επιδιωκόμενα προϊόντα. Η παρούσα εργασία αποβλέπει εις την δημιοργίαν μιας απλής και ευχρήστου καμίνου προς εξανθράκωσιν των εκχυλισμένων ελαιοπυρήνων οι οποίοι απομένουν εκ των πυρηνελαιουργείων. Διά μεταγενεστέρας μεταρρυθμίσεως της αρχικής καμίνου, κατέστη αυτή κατάλληλος και διά την ξηράν απόσταξιν των λιγνιτών.