ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

THE EFFECT OF HYPERTONIC SOLUTIONS OF NEUTRAL SALTS ON SOME AUTONOMOUS REFLEXES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Dontas Spyr | Μαλτέζος Χρήστος | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Maltezos Christos
  5. 1939
  6. 432-437
    • In this present essay, the effect of hypertonic solutions of neutral salts on the stimulation ability of nervous centres of the autonomous system ? is being examined. As a trial means (test) the writters used the effect of ? and aortic reflexes on the respiration and circulation. This study was essential because in the lab, it was discovered that thick solutions cause physio-chemical and anatomic deterioration of the nervous cells of the kornel of those reflexes. The experiments were made on ? turkeys and rabbits. From the observations it was concluded that hypertonic solutions of Naci and Nabr, in whichever dosage and density were used during the experiments, do not upset the function of the examined nervous centres.
    • Εις την παρούσαν εργασίαν εξετάζεται η επιδρασις των υπερτονικών διαλυμάτων των ουδετέρων αλάτων, επί της διεγερσιμότητος νευρικών κέντρων του αυτόνομου συστήματος εν τω προμήκει. Ως δοκιμαστικόν μέσον (test) οι συγγραφείς μετεχειρίσθησαν την επίδρασιν των καρωτιδικών και αορτικών αυτανακλαστικών επί την αναπνοήν και κυκλοφορίαν. Η έρευνα αυτή ήτο αναγκαία, διότι ευρέθη εις το εργαστήριον, ότι τα υπέρτονα διαλύματα προκαλούν φυσιοχημικάς και ανατομικάς αλλοιώσεις των νευρικών κυττάρων των πυρήνων των αυτανακλαστικών τούτων. Τα πειράματα έγιναν επί κυνών, γαλών και κονίκλων. Εκ των παρατηρήσεων συνάγεται ότι τα υπερτονικά διαλύματα του Naci και του Nabr εις όποιας δόσεις και πυκνότητας χρησιμοποιήθηκαν κατά τα πειράματα, καθόλου δεν διαταράσσουν την λειτουργίαν των εξετασθέντων νευρικών κέντρων.