Η ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

THE INDIVIDUALITY OF FIRST-BORN CHILDREN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στριφτού-Κριαρά Αικατερίνη | Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1939
  6. 186-202
    • First-born children are studied in general irvespectively of the number and sexe of other brothers or sisters which they may have. The characteristic properties of those children are determined that are due to their position in the family as first borns.
    • Μελετώνται πρωτότοκοι γενικώς, ανεξαρτήτως από τον αριθμό και το φύλο των άλλων αδελφών, τους οποίους δύνανται να έχουν. Καθορίζονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες παιδιών αυτών που οφείλονται στην θέσιν τους μέσα στην οικογένειαν ως πρωτότοκοι.