ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

THERAPEUTIC APPLICATIONS OF SALT-ENERGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1939
  6. 66-83
    • From experiments made on animals, it was found that through the hypertonic solutions of Nabr a deep and long narcosis is achieved of the brain without toxic phenomenons. The organism's resistances to bromide sodium is stronger than to chloride. After the experimental observations an attempt was made of bromide sodium for the therapy of various nervous and mental diseases. On the contrary, concerning the hypertonic, the hypotonic solutions which provoke the ? of the nervous cells, increase the stimulations so in the case of decreased function of the brain center ?
    • Εκ των πειραμάτων επί κυνών ευρέθη, ότι διά των υπερτονικών διαλυμάτων του Nabr επιτυγχάνεται βαθεία και μακρά νάρκωσις του εγκεφάλου, άνευ τοξικών φαινομένων. Η αντοχή δε του οργανισμού εις το βρωμιούχον νάτριον είναι πολύ μεγαλύτερη παρά εις το χλωριούχον. Μετά τις πειραματικές παρατηρήσεις έγινε χρήσις του βρωμιούχου νατρόυ προς θεραπείαν διαφόρων νευρικών ακι ψυχικών παθήσεων. Αντιθέτως δε προς τα υπερτονικά, τα υποτονικά διαλύμματα, τα οποία προκαλούν υδάτωσιν των νευρικών κυττάρων, αυξάνουν την διεγερσιμότητα τούτων, ώστε επί ελαττωμένης λειτουργίας εγκεφαλικών κέντρων, δύναται τις να διεγείρει αυτήν διά ενδοφλεβίων ενέσεων υποτονικών διαλυμμάτων.