ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΟΥ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

THE TOBACCO-SEED CAKE AND MEAL AS FOOD FOR ANIMALS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σουλίδης Δημήτριος | Soulidis D.A.
  5. 1939
  6. 35-40
    • The introduction of the oil-industry of tobacco-seed from 1936, set the question of usage of the waste which was 70% of the oil-included product. In the announcement, the study is mentioned which was made with the waste extractions (flour) aiming to take advantage through the usage of animal food. The chapters of this study are : 1) The origin of the samples 2) The control of nicotine presence 3) Chemical analysis 4) Opinions on the results 5) Nutritional values 6) Economic view
    • Η από του 1936 εισαγωγή της ελαιουργίας του καπνοσπόρου, έθεσε συγχρόνως και το ζήτημα της χρησιμοποιήσεως των υπολειμμάτων αυτής, τα οποία αποτελούν και το 70% περίπου του ελαιοποιουμένου προϊόντος. Εις την ανακοίνωσιν αναφέρεται η έρευνα η οποία έγινεν εις τα εξ εκχυλίσεως υπολείμματα (αλεύρου) με αντικειμενικόν σκοπόν η αξιοποίησις αυτών δια της χρησιμοποιήσεως ως τροφής ζώων. Κεφάλαια της εργασίάς αυτής είναι¨: 1) Η προέλευσις των δειγμάτων 2) Ο έλεγχος της παρουσίας νικοτίνης 3) Χημική ανάλυσις 4) Αι κρίσεις επι των αποτελεσμάτων 5) Η θρεπτική αξία 6) Η οικονομική άποψις