ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ MORLEY-LEBESQUE

CONCERNING A THEOREM OF GEOMETRY BY MORLEY-LEBESQUE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1955
  6. 414-417
    • Morley's-Lebesque's theorem of geometry is presented "The interior trichotomy of angles A,B,C, Ariangle by chance ABC, orossed determine the equilateral ariangle which is proven.
    • Παρουσιάζεται το θεώρημα της γεωμετρίας του Morley-Lebesque, "οι εσωτερικές τριχοτόμοι των γωνιών Α,Β,C τριγώνου τυχόντος ΑΒC, τεμνόμενες καθορίζουν ισόπλευρο τρίγωνο, το οποίο και αποδεικνύεται.