ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΟΥ 3

GEOMETRIC PROOF OF THE UNDER ARCHIMIDES ARITHMITICAL CALCULATION OF THE SQUARE ROOT OF 3 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1955
  6. 255-262
    • An arithmitical calculation method of ρίζα 3 is announced and the solution of 2 diofontic equations that is based on side and diameter numbers that result from the equalrhombus theorem that have on larger angle equal to the external angle of equilateral triangle.
    • Ανακοινώνεται μέθοδος αριθμητικού υπολογισμού της ρίζας3 και επιλύσεως δύο διαφαντικών εξισώσεων, που στηρίζεται σε πλευρικούς και διαμετρικούς αριθμούς, που προκύπτουν απ' τη θεώρηση ομοίων ρόμβων που έχουν τη μεγαλύτερη γωνία ίση προς τη εξωτερική γωνία ισοπλεύρου τριγώνου.