1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1955
  6. 198-212
    • The age of the crystallized rock cleavages and the tectonic structure of Attica is being studied. The study showed that the elements under Petra scheck-Marinou can't prove the mesozoic age of the crystallized cleavage beds of Attica which concists of the western border.
    • Μελετάται η ηλικία των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων και η τεκτονική δομή της Αττικής. Η έρευνα κατέδειξε ότι τα υπό των Petra scheck - Μαρίνου στοιχεία, δεν μπορούν ν' αποδείξουν των μεσοζωϊκή ηλικία των κρυσταλλοσχιστωδών στρωμάτων της Αττικής, η οποία αποτελεί την δυτική παρυφή της κυκλαδικής μάζης.