ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY ON THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. CONCERNING THE AGE OF THE CRYSTALLIZED ROCK CLEAVAGE OF ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1955
  6. 198-212
    • The age of the crystallized rock cleavages and the tectonic structure of Attica is being studied. The study showed that the elements under Petra scheck-Marinou can't prove the mesozoic age of the crystallized cleavage beds of Attica which concists of the western border.
    • Μελετάται η ηλικία των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων και η τεκτονική δομή της Αττικής. Η έρευνα κατέδειξε ότι τα υπό των Petra scheck - Μαρίνου στοιχεία, δεν μπορούν ν' αποδείξουν των μεσοζωϊκή ηλικία των κρυσταλλοσχιστωδών στρωμάτων της Αττικής, η οποία αποτελεί την δυτική παρυφή της κυκλαδικής μάζης.