ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ON AN IMPORTANT CORRELATION BETWEEN SOLAR ACTIVITY AND INFERIOR ATMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1955
  6. 125-136
    • An expansion on a previous study where the correlation of average monthly rates of air temperature were mentioned in 6 areas of central and north-west Europe. In this present study, the above correlation is expanded in various regions of the temperate zone.
    • Επέκταση προηγούμενης εργασίας όπου αναφερότανε η συσχέτηση των μέσων ζωνιαίων τιμών θερμοκρασίας του αέρα σε έξι τόπους της κεντρικής και βορειοδυτικής Ευρώπης. Στην παρούσα εργασία η παραπάνω συσχέτιση επεκτείνεται σε διάφορους τόπους της Ευκράτου Ζώνης.