ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 150 ΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣ 6 ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ON THE VARIATIONS OF SEASONAL TEMPERATURES OF THE AIR IN 6 AREAS IN CENTRAL AND NORTH-WEST EUROPE DURING THE LAST 150 YEARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1955
  6. 115-125
    • The announcement is about the mathematical expression of characteristic differences of the air temperature in 6 areas of central and north-west Europe as well as the variations of close differences from period to period of the solar activity.
    • Η ανακοίνωση ασχολείται με την μαθηματική έκφραση χαρακτηριστικών διαφορών της θερμοκρασίας του αέρος σε 6 τόπους της κεντρικής και βορειοδυτικής Ευρώπης, καθώς και με τις μεταβολές των διαφορών αυτών από περίοδο εις περίοδο της ηλιακής δράσης.