ΙΣΟΠΟΣΟΙ ΑΝΑΠΑΝΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΟΥΣ ΜΑΖΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

STRAIN RELIEF ATTHE SAME RATE ON BOTH SIDES OF THE AEGEAN MASS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1955
  6. 49-57
    • An effort to explain the phenomenon where the deliberation of elastic seismic tendecies is made in the same rate from two seismic centers which are on both sides of the aegean. Many examples are mentioned of coupled earthquakes that occured on both sides of the aegean where one counterbalances the other.
    • Προσπάθεια να εξηγηθεί το φαινόμενο όπου η απελευθέρωση ελαστικών σεισμικών τάσεων γίνεται σε ίσα ποσά από δύο σεισμικά κέντρα τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν του Αιγαίου. Αναφέρονται πολλά παραδείγματα ζευγών σεισμών που συνέβησαν από τις δύο πλευρές του Αιγαίου με τρόπο που να αντισταθμίζει ο ένας τον άλλον.