Η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥ 1950 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1953

THE EARTHQUAKE ACTIVITY IN THE GREEK AREA FROM 1950 TO 1953 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1955
  6. 38-49
    • A description is made of the seismic activity in Greece during the years 1950-1953. The earthquakes type and sizes are being examined and various diagrams are made.
    • Γίνεται περιγραφή της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα την περίοδο 1950-1953. Εξετάζεται το είδος των σεισμών, το μέγεθός τους και γίνονται διάφορα σχεδιαγράμματα.