Ο ΠΡΩΤΟΑΤΤΙΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

THE PROTO-ATTIC AMPHORA OF ELEUSIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1955
  6. 29-38
    • The proto-attic amphora that was found during excanation in the cemetery of Eleusis is examined and presented. Basic informations about the amphora are given which are especially important for students of ancient greek art.
    • Μελετάται και παρουσιάζεται ο πρωτοαττικός αμφορέας που βρέθηκε κατά την ανασκαφή στο προς τα Μέγαρα νεκροταφείο της Ελευσίνας. Δίδονται βασικές πληροφορίες για τον αμφορέα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής τέχνης.