ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1955
  6. 21-23
    • The death of academic George Kiriakou is announced and a short biographic note of the deceased is given.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του ακαδημαϊκού Γεωργίου Κυριακού και παρατίθεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εκλιπόντος τακτικού μέλους.