ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΤΟΥ Β΄ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΥΠΟ ΙΩ. ΣΥΚΟΥΤΡΗ

PRESENTATION BY M. JOHN KALITSOUNAKI OF THE 2ND VOLUME OF DIMOSTHENOU'S CRITICS BY EDITION OF JOHN SIKOUTRI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1937
  6. 69-73
    • The 2nd volume of Dimosthenou's critics is presented and commented on that was publicated by John Sikoutri in the known series of the library.
    • Παρουσιάζεται και σχολιάζεται ο β΄τόμος της κριτικής του Δημοσθένους, που εκδόθηκε στη Λειψία από τον Ιωάννη Συκουτρή, στη γνωστή σειρά της Τεϋβυπρείου Βιβλιοθήκης.