ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΗΓΜΑΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

THE PREPARATION OF FROZEN MINERAL OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Andrikides A. | Papayannis A. | Andrikides A. | Ανδρικίδης Α. | Papayannis A.
  5. 1937
  6. 517-520
    • Organic acids of a great molecule and salts from those as well as products of concoutrated acids of a great molecule of small aminos coming from urea and spirits or derivatives of those, esters from the above acids of oily spirits, dissolve in heat inside paraffin oil or other mineral oils and stir until they reach a coagulative formation. With the same manner, frozen products are prepared with the help of substances that are mentioned in the announcement.
    • Οργανικά οξέα μεγάλου μορίου και άλατα αυτών καθώς και τα προϊόντα συμπυκνώσεως οξέων μεγάλου μορίου μετά μικρών αμινών ή τοιούτων προερχομένων από ουρίαν και πνεύματα.ή κετόνας ή παράγωγα αυτών, εστέρες των ανωτέρω οξέων μετά λιπαρών πνευμάτων, διαλύονται εν θερμώ εντός παραφινελαίου ή άλλων ορυκτών ελαίων και αναταράσσονται μέχρι πηκτώδους συστάσεως. Κατά τον ίδιο τρόπο παρασκευάζονται πήγματα με την βοήθεια ουσιών οι οποίες αναφέρονται εις την ανακοίνωσιν.