Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΘΝΗΤΟΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

THE POPULATION'S NUTRITIAN AND THE DEATH-RATE IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Dontas Spyr
  5. 1937
  6. 448-469
    • This announcement's purpose it to compare the population's nutrition and it's death-rate in Greece. In comparison with the rest of the European countries, it was observed that unfortunatly, Greece is among the countries that have a great death-rate. Diseases that are related with the death-rate are : tuberculosis, diseases of the peptic tube, diarrhoea and enteritis. The deaths, mostly are observed among residents living in the country.
    • Η ανακοίνωσις αυτή σκοπόν έχει να συγκρίνει την διατροφή του πληθυσμού και την θνητότητα του στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες της Ευρώπης, παρετηρήθη ατυχώς, ότι η Ελλάδα ευρίσκεται μεταξύ των χωρών που έχουν πολύ μεγάλη θνητότητα. Ασθένειες οι οποίες έχουν σχέση με την θνητότητα αναφέρονται η φυματίωση, οι παθήσεις του πεπτικού σωλήνα, η διάρροια και η εντερίτιδα. Οι απώλειες κατά το πλείστον καταγράφονται εις τους κατοίκους της υπαίθρου.