ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF RAISINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζαγανιάρης Ιω Ν
  5. 1937
  6. 407-412
    • This study concerns mostly raisin juice, however, the grape does not limit it self to this expands to the rest of the grape parts, even in the strand. Knowing the chemical composition of these parts of the grapes, lead to interesting and usefull conclusions. e.s. such as the determination of the ripeness, the appropriate reason for grape collection, the knowledge of the type and quality of the constituents which will spread in the wine during the brewing, etc. The properties of wines are affected partly by the chemical composition of various parts of the grapes.
    • Η μελέτη αυτή αφορά μεν κυρίως τον χυμό των σταφυλών, το γλεύκος, δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτό αλλά επεκτείνεται και εις τα υπόλοιπα τμήματα της ρόγας, ακόμη δε και εις τους βοστρύχους. Η γνώση της χημικής σύστασης των διαφόρων τούτων τμημάτων των σταφυλών οδηγεί εις την εξαγωγή χρήσιμων και λίαν ενδιαφερόντων συμπερασμάτων, ως π.χ. όσον αφορά τον καθορισμόν της ωριμότητος, την κατάλληλη εποχή δια την συλλογήν των σταφυλών, την γνώση του είδους και του ποσού των συστατικών τα οποία θα μεταδοθούν εις τον οίνον κατά την ζύμωσιν, κ.ο.κ. Πράγματι δέ, οι ιδιότητες των οίνων, επηρεάζονται εν μέρει και από την χημική σύσταση των διαφόρων τμημάτων των σταφυλών.