Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΔΙ' ΗΘΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

THE ABSORPTION OF COSMIC RAYS BY CARBON AND CHLORIDE NITROGEN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1937
  6. 354-358
    • After a series of counts with filters of elements A1,Fe, Cu,Sn, Hg, Pb, anger and his cooperators stated their opinion, that absorption of the hard comporent of cosmic rays is directly relevant to the mass of the filter and there fore mass factor of absorption m will have the same rate for all the elements. Possible inclimation from this rate could be revealed in light elements. In the current announcement there are absorption counts by carbon filters and chloride nitrogen about 90 cm thicko as well as the revealed factors counts were made also in thicker filters up to 2 meters.
    • Εκ σειράς μετρήσεων εις ηθμούς σχετικώς βαρέων στοιχείων Α1, Fe, Cu, Sm, Hg, Pb o Auger και οι συνεργάτες του διετύπωσαν την γνώμην, ότι η απορρόφησις της σκληρής συνιστώσας των κοσμικών ακτίνων, είναι ευθέως ανάλογη προς την μάζαν του ηθμού και ως εκ τούτου ο μαζικός συντελεστής απορροφήσεως μ θα είχε την ιδίαν τιμήν δι' όλα τα στοιχεία. Ενδεχόμενη απόκλισις από την τιμήν αυτήν θα εφανερούτο ιδιαιτέρως εντατικώς, εις στοιχεία ελαφρά. Στην παρούσα εργασία ανακοινώνονται μετρήσεις απορροφήσεως σε ηθμούς από άνθρακα και χλωριούχο νάτριο πάχος περίπου 90 cm. Καθώς επίσης και οι προκύψαντες συντελεστές συνεχίζονται πάχους και οι μετρήσεις συνεχίστηκαν σε όλο και παχύτερους ηθμούς μέχρι και δύο μέτρα.