ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

THE PROBLEM WITH 3 OF SOLOMOS POEMS (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Καιροφύλας, Κώστας (1881-1961)
 6. 1937
 7. 315-324
  • Πρωτότυπο
  • This present announcement is about one more problem relevent to Solomos poems. In the volume "Greek fopk songs" on page 38 there is a poem under the title "The mourning of the mistress " which is identical to the known Solomos poem "Death of the Shepherd". This poem wasn't found among the other manuscripts by the poet but as he reassures it is certified that there is no doubt about its genuinity. This poem is not the only one published as a folk song. Solomo's poetry, at least of the first period, (of Zakinthos) is the expression of people's soul. The critic that is going to form judgement about the genuinity or not of Solomo's poetry is going to face a great dilemma as he won't be able to discern easily and clearly what belongs to the poet and what to the inspired people.
  • Η παρούσα ανακοίνωση ασχολείται με ένα ακόμη πρόβλημα, απ' αυτά που γεννά το Σολωμικό έργο. Εις τον τόμον των "Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών", υπάρχει εις την σελίδα 38, ένα ποίημα με τίτλο "θρήνος της αγαπητικιάς", το οποίο δεν είναι άλλο παρά το γνωστό ποίημα του Σολωμού "ο θάνατος του βοσκού". Το ποίημα αυτό δεν ευρέθη μεταξύ των χειρογράφων του ποιητού, αλλά όπως βεβαιώνει ο ίδιος ο Πολυλάς, ουδεμία αμφιβολία γεννάται περί της γνησιότητός του. Το ποίημα αυτό δεν είναι το μόνο Σολωμικό έργο το οποίο εδημοσιεύθη ως δημοτικό τραγούδι. Σολωμική ποίησις, τουλάχιστον ή της πρώτης περιόδου (της Ζακυνθίας), είναι η εκδήλωσις της ψυχής του λαού. Ο κριτικός ο οποίος θα κληθεί να γνωματεύσει περί της Σολωμικής πατρότητος ή όχι των στίχων, θα ευρεθεί προ σοβαροτάτου διλήμματος, μη δυνάμενος να διακρίνει ευχερώς και ευκρινώς, τί ανήκει εις τον λόγιον τεχνίτην και τί εις τον εμπνευσμένον λαόν.