ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ

RESEARCH ON THE CONSTITUTION OF GREEK POTATOES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Polimenakos Nik. G. | Anagnostopoulos P. | Πολυμενάκος Ν. | Αναγνωστόπουλος Παν.
  5. 1937
  6. 267-271
    • Potatoes are self-sawn at the plateau of Hili, Perou and Mexico. They evere imported in Greece through the Ionian islands in 1800 and in the rest Greece from 1830 to 1833. Today greek production reaches the amount of about 120.000 tones and are cultivated in an extension of 180.000 acres. This announcement refers to the study of the constitution of greek potatoes and gives relevant determinations. Two boards are methioned which indicate the average percentage of the potatoes constitution of the 1st harvest and 2nd harvest in Athens in 1936.
    • Τα γεώμηλα αυτοφύοντων εις τα υψίπεδα της Χιλής, του Περού και του Μεξικού. Εις την Ελλάδα εισήχθησαν εις τα Ιόνια νησιά το 1800 και εις την υπόλοιπον Ελλάδα από του 1830-33. Σήμερα, η ελληνική παραγωγή, ανέρχεται εις 120000 περίπου τόννους και παράγεται σε έκταση 180000 στρεμμάτων. Η ανακοίνωσις αναφέρεται εις την μελέτην της συστάσεως των ελληνικών γεωμήλων και δίδει τους σχετικούς προσδιορισμούς. Αναφέρονται δύο πίνακες οι οποίοι δεικνύουν την μέση εκατοστιαία σύνθεση ποικιλιών γεωμήλων α΄εσοδείας και β΄εσοδείας στην Αθήνα του 1936.