ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

CONCERNING METEOROLOGICAL PERIODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1937
  6. 167-171
    • Comments on the announcement from m. Mariolopoulou that was published in the same volume (p.145-155). It is supported that meteorological periods coming from solar changes that have distance between them a few millenniums, do not consist proof of the unchangeable climat of a region.
    • Σχολιασμός της ανακοινώσεως του κ. Μαριολόπουλου που δημοσιεύεται στον ίδιο τόμο (σελ. 145-155). Υποστηρίζεται ότι μετεωρολογικές περίοδοι προερχόμενες από ηλιακές μεταβολές που απέχουν μεταξύ τους κάποιες χιλιετηρίδες δεν αποτελούν απόδειξη του αμετάβλητου του κλίματος ενός τόπου.