ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΧΡΩΜΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

HISTOLOGIC MODIFICATIONS OF THE RETINA AFTER THE EFFECT OF THE MONOCHROME RAYS OF THE SOLAR SPECTRUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κοτσαύτης Α. | Kotsaftis A. | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1937
  6. 122-131
    • Experiments made on the effect of monochrome rays of the solar spectrum on man's eye, led to the following conclusions. The middle rays of the spectrum, yellow and green, cause smaller modifications to the retina, while extreme colours, especially red, cause greater changes.
    • Πειράματα επίδρασης μονόχρωμων ακτίνων του ηλιακού φάσματος επί του ανθρώπινου οφθαλμού οδήγησαν στα εξής συμπεράσματα. Οι μεσαίες ακτίνες του φάσματος, κίτρινες και πράσινες επιφέρουν τις μικρότερες μεταβολές στον αμφιβληστροειδή. Αντίθετα τα ακραία χρώματα ιδιαίτερα το ερυθρό επιφέρουν μεγάλες αλλοιώσεις.