ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΩΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE CRYSTALLO-SHALY IN PILION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1937
  6. 60-70
    • After observations during the winter of 1915 and 1916 and the summer of 1923 and 1931, the major spreading of the central massif/volume of glaucophantes in Pilion is certified and two types of schists are distinguished. The existence of a gneiss and of a special sericific schist is also certified. Finally, an eruptive rock is being studied which is found under the eaks of Pilion which is defined as a dasalt with quartz.
    • Κατόπιν επιτόπιων παρατηρήσεων, του χειμώνα 1915-1916 και το καλοκαίρι 1923 κ΄1931, πιστοποιείται η μέγιστη εξάπλωση στον κεντρικό όγκο του Πηλίου των γλαυκοφανιτών και διακρίνονται δύο τύποι σχιστολίθων. Πιστοποιείται επίσης η ύπαρξη γνευσίου και ενός ειδικού σερικιτικού σχιστολίθου. Τέλος μελετάται ένα εκρηξιγενές πέτρωμα, που συναντάται κάτω απ' τις κορυφές του Πηλίου, το οποίο προσδιορίζεται ως βασάλτης με χαλαζία.