Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΖΩΝΗΝ ΑΥΤΟΥ

THE TECTONIC POSITION OF THE SCHIST SYSTEM OF ATHENS IN IT'S WESTERN ZONE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π | Μαρίνος Γεώργιος
  5. 1937
  6. 16-21
    • The conclusions of studies are presented which concern the map-plotting of the western zone of Athens where the schists come in contact with the rocks of mount Egaleo. From this study, it is concluded that the system of atheman schists in the western zone is in a repulsion positive on the triassic and mostly on the cretaceous limestones of Egaleo.
    • Παρουσιάζονται τα πορίσματα ερευνών, που αφορούν τη χαρτογράφηση της δυτικής ζώνης των Αθηνών, όπου οι σχιστόλιθοι έρχονται σε επαφή με τα πετρώματα του όρους Αιγάλεω. Από την μελέτη αυτή προκύπτει ότι το σύστημα των Αθηναϊκών σχιστολίθων κατά την δυτικήν ζώνην του ευρίσκεται σε θέση απώθησης επί των τριαδικών και περισσότερο επί των κρητιδικών ασβεστολίθων του Αιγάλεω.