Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ISAAC NEWTON 300 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ"PHILOSOPHIAC NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA"

LIFE AND WORK OF ISAAC NEWTON . 3 CENTURIES FROM THE PUBLICATION OF HIS MANUAL "PHILOSOPHIAC NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1988
  6. 320-336
    • Description of the life and scientific work of Isaac Newton. His childhood and teenage is outlined, as well as his personality and his work "Principia" is examined in detail. Newton contributed to the idea of mutual attraction of bodies and he invented the law of gravity in 1685. His accomplishments in Dynamics are included in his work "Principia" he developed the infinite calculus and contributed to the philosophical program that alileo had started, i.e. release of Positive Sciences from metaphysical theories.
    • Περιγράφεται η ζωή και το επιστημονικό έργο του Isaac Newton . Σκιαγραφείται η παιδική και εφηβική του ηλικία καθώς και η προσωπικότητά του και μελετάται λεπτομερέστερα το έργο του Principia. Ο Newton συνέβαλε στην ιδέα της αμοιβαίας έλξης των σωμάτων και το 1685 ανακάλυψε τον Νόμο της Βαρύτητας. Τα επιτεύγματά του στη Δυναμική περιλαμβάνονται στο έργο του Principia , ανέπτυξε τον Απειροστικό Λογισμό και συνέβαλε στο φιλοσοφικό πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει ο Galileo , δηλαδή στο να απαλλαγούν οι Θετικές Επιστήμες από μεταφυσικές θεωρήσεις και επιχειρήματα.