Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

LINGUAL TEACHING IN ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL EDUCATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1998
  6. 517-524
    • Substantial proposals for better teaching manners in the lower and middle levels of education. Deficiencies, imperfections and mistakes in the educational process are pointed out and ways of improvement are suggested.
    • Ουσιαστικές προτάσεις για την καλύτερη διδασκαλία στην κατώτατη και μέση βαθμίδα εκπαίδευσης. Επισημαίνονται ελλείψεις , ατέλειες και λάθη στην διαδικασία της διδασκαλίας και προτείνονται τρόποι για την βελτίωσή της.