ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1998
  6. 137-140
    • The book "Aristote" is presented by Pierre Rodrigo, which recommends a meditatine introduction to the speculation of Stragiritou. Also, the "Droit et Vertu chez kant. Actes du III congres de la societe internationale d'etudes kontiennes de langue francarse" which suggests a categorial order which is urged to the imposition of co-existence of our freedom towards other peoples freedom with in the limits of an already existing law. finally, "Road to reason" is presented which deals with the omnipotence of speech that was consolidated in ancient times from the Socratic school.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Aristote" του Pierre Rodrigo , το οποίο συνιστά μια στοχαστική εισαγωγή στη διανόηση του Σταγειρίτου . Επίσης , το Droit et vertu chez kant actes du II congres de la societe internationale d' etudes kontiennes de langue francaise , το οποίο προτείνει μια κατηγορική προσταγή , η οποία συνίσταται στην επιβολή της συνυπάρξεως της ελευθερίας μας προς την ελευθερία των άλλων , στα όρια ενός ήδη υφισταμένου νόμου . Τέλος , το "Les chemins de la raison " , το οποίο ασχολείται με την παντοδυναμία του λόγου , που εδραιώθηκε στην αρχαιότητα από την σωκρατική σχολή .