Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ , ΕΓΩ , ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

THE PERCEPTION OF TIME : CONSCIENCE, EGO, LOSMIC THEORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1998
  6. 94-113
    • A speech concerning the perception of time and the meanings of the subjective and scientific time. The panorama of our world in space and time, the non-reversibility, the memory, the conscience, the ego, the understanding of ourselves, the reproduction of the "ego" are all discussed in detail.
    • Ομιλία με θέμα την αντίληψη του χρόνου και τις έννοιες του υποκειμενικού και του επιστημονικού χρόνου . Σχολιάζονται διεξοδικά το πανόραμα του κόσμου μας στο χώρο και στο χρόνο , η μη-αντιστρεπτότητα , η μνήμη , η συνείδηση , το εγώ , η κατανόηση του εαυτού μας , η αντιγραφή του "εγώ" .