Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

THE GREEK CONTIBUTION TO EUROPE AND THE WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1998
  6. 20-31
    • A speech from the new president m. Tsopanaki concerning the contribution of the greek spirit to the formation and development of European people from the post-roman until the newest era. Also, the contribution of the Hellenistic and Roman era to the foundation and development of the eastern roman state is pointed out.
    • Λόγος του αναλαμβάνοντος προέδρου κ. Α. Τσοπανάκη για την προσφορά του ελληνικού πνεύματος στην συγκρότηση και εξέλιξη των ευρωπαϊκών λαών από την μεταρωμαϊκή μέχρι και την νεότερη εποχή . Επίσης υπογραμμίζεται η συμβολή της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής στη θεμελίωση και εξέλιξη του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους .