ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΥΜΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ

CLONING : BIOLOGICAL MIRACLE OR THREAT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)
  5. 1997
  6. 685-695
    • Advantages and disadvantages of cloning. The possibilities that this new technique offers are pointed out as well as the moral dilemmas that arise. The freedom of spirit, the culture and man's humanism have the ability to defend him from the side-effects and from the legal-moral problems that may be created.
    • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κλωνοποίησης. Υπογραμμίζονται οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται από αυτή την τεχνική αλλά και τα ηθικά διηγήματα που προκύπτουν . Η ελευθερία του πνεύματος , ο πολιτισμός και ο ουμανισμός του ανθρώπου έχουν την δυνατότητα να τον προστατεύσουν από τις τυχόν παρενέργειες και τα νομικά-ηθικά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν .