ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

THE SENSE OF PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Conche Marcel | Conche Marcel
  5. 1997
  6. 435-446
    • The meaning of philosophy is being analysed which along with cosmology is considered the soul science that allows man the liberation of the spirit because it poses many questions that require explanations.Our attempt to interpretate the motives of man's actions, to explain the world around as and to pinder the consequences for our actions, leads to autonomy and swiftness of the spirit giving julfillment to our life. Contrary, the author supports the idea , the "attachment" to religions convictions limits the value of life and prevents self-improvement. An extensive report on greek philosophers (Socrate, Plato, Aristote, Heraclitus) is being made and the value of ancient greek spirit is pointed out which picases love for our fellow man, love for creation and fouth in moral values based on human existence.
    • Αναλύεται η έννοια της φιλοσοφίας η οποία μαζί με την κοσμολογία , θεωρείται η μοναδική επιστήμη που επιτρέπει στον άνθρωπο την απελευθέρωση του πνεύματος , ακριβώς επειδή θέτει πολλά ερωτηματικά που απιτούν εξηγήσεις . Η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων , να εξηγήσουμε τον κόσμο γύρω μας και να σταθμίσουμε τις συνέπειες των πράξεών μας οδηγεί σε μια αυτονομία και εγρήγορση του πνεύματος δίνοντας περιεχόμενο στην ζωή . Αντίθετα κατα τον συγγραφέα , η προσκόλληση στις θρησκευτικές πεποιθήσεις περιορίζει την αξία της ζωής και εμποδίζει την αυτοβελτίωση . Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους έλληνες φιλόσοφους (Σωκράτη , Πλάτωνα , Αριστοτέλη , Ηράκλειτο) και τωνίζεται ιδιαίτερα η αξία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος , το οποίο εξυμνεί την αγάπη για το συνάνθρωπο , την αγάπη για την δημιουργία και την πίστη στις ηθικές αξίες σαν βάση της ανθρώπινης υπόστασης .