ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ EL NINO ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 1997 - 1998 .

ENSO RELATED OZONE ANOMALIES IN THE VERTICAL AND HORIZONTAL OZONE DISTRIBUTION : THE CALE DURING THE WINTER SPRING 1997-1998 EVENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Zerefos Ch.S | Ζερεφός, Χρήστος (1943-) | Tourpali K. | Τουρμπάλη Κ.
  5. 1999
  6. 119-134
    • The disorders in total ozone and in vertical distribution are being studied during the last warm event in Southern Osullation. In other words, El Nino. The study is about atmospheric changes which are especially with the consequences in the changes of the protective ozone layer. It is proven that the effect of El Nino in the ozone does not present a ronal symmetry but spreads through the hauling of atmospheric waves from the Equator and from the area of the tropical Pacific Ocean towards Worth and South. For the quantitative and qualitative description of the phenomenon, an indicator has been created which is named two indicator of Southern Osullation.
    • Εξετάζονται οι διαταραχές τόσο του ολικού όζοντος όσο και της κατακόρυφης κατανομής του , κατά το τελευταίο θερμό επεισόδιο της Νότιας Κύμανσης , δηλ. το El Nino . Η μελέτη ασχολείται με τις ατμοσφαιρικές μεταβολές , οι οποίες διαδίδονται σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικώτερα με τις επιπτώσεις στις μεταβολές του προστατευτικού στρώματος του όζοντος . Αποδεικνύεται ότι η επίδραση του El Nino στο όζον δεν περουσιάζει ζωνική συμμετρία , αλλά διαδίδεται δι ' ενός συρμού ατμοσφαιρικών κυμάτων , από τον ισημερινό και την περιοχή του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού πρός Βορρά και Νότο . Για την ποσοτική και ποιοτική περιγραφή του φαινομένου , έχει δημιουργηθεί δείκτης , ο οποίος ονομάζεται Δείκτης της Νοτίου Κυμάνσεως .