Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ

THE EFFECT OF AORTIC WALL ISCHAEMIA ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE VESSEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Ελληνικά
  3. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Μπουντούλας, Χαρίσιος | Αγαπητός Εμμ | Σόκολης Δημήτριος Π. | Καραγιαννάκος Π.Ε. | Καβατζάς, Ν. | Αγγουράς Δ. | Κωστομητσόπουλος, Ν. | Δοντάς Ι.
  4. 548-576
    • The in vitro elastic properties of the ischaemic thoracic aorta are being studied with this manner, the alterations of elastic characteristics of the thoracic aorta's wall of animal models under conditions of chronic ischaemia inside a wide range of wall stress are expanded. Also, these alterations are associated with changes in the histological structure and the constitution of the aortic wall.
    • Μελετώνται in vitro οι ελαστικές ιδιότητες της ισχαιμικής θωρακικής αορτής . Με τον τρόπο αυτό διερευνώνται οι μεταβολές των ελαστικών χαρακτηριστικών του τοιχώματος της θωρακικής αορτής ζωϊκών προτύπων υπό συνθήκες χρόνιας ισχαιμίας , εντός ενός ευρέος φάσματος τοιχωματικών τάσεων. Επίσης , συσχετίζονται οι μεταβολές αυτές με τυχόν αλλαγές στην ιστολογική δομή και τη σύσταση του αορτικού τοιχώματος .