ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (SES) ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

GEOELECTRIC STRUCTURE OF THE VAN-STATION AT IOANNINA SENSITIVE TO THE DETECTION OF SEISMIC ELECTRIC SIGNALS (SES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μακρής Ι | Ευταξίας Κ | Μπόγρης Ν. | Bogris N.
  5. 1997
  6. 303-421
    • The geoelectric structure in the area of the Van-Station in Ioannina is being examined. The study is based on the behaviour of magnetic and magnetotelluric properties of the area. The presence of a very conductive body (of the order of a ΩM) at a depth of a couple of kilometers. This body is embedded in a material of great resistance of the order of a few thousand ΩΜ.
    • Εξετάζεται η γεωηλεκτρική δομή στην περιοχή του σταθμού VAN περιοχής Ιωαννίνων . Η μελέτη βασίζεται στην συμπεριφορά μαγνητικών και μαγνητοτελλοντικών ιδιοτήτων της περιοχής . Συμπεραίνεται η ύπαρξη ενός πολύ αγώγιμου υλικού (της τάξεως μερικών ΩΜ) σε βάθος μερικών χιλιομέτρων. Το υλικό αυτό περιβάλλεται από υλικό μεγάλης αντίστασης της τάξεως αρκετών χιλιάδων ΩΜ.