ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

COMMENTS ON THE ILLUMINATION OF SENSITIVE OBJECTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1997
  6. 227-231
    • The illumination levels in museums should be determined very carefully because strong illumination causes deterioration of works of art while low illumination is liable to disdain the room.
    • Τα επίπεδα φωτισμού σε μουσιακούς χώρους θα πρέπει να καθορίζονται πολύ προσεκτικά , διότι υψηλός φωτισμός προκαλεί φθορά των έργων τέχνης ενώ πολύ χαμηλός φωτισμός ισοδυναμεί με απαξίωση του χώρου.