Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

THE GENESIS OF ATOMIC AND MOLECULAR THEORY OF MATTER DURING ANCIENT TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1997
  6. 71-98
    • A historic retrospection about the development of the atomic theory from Thales until Roman times. From this study , it is concluded that atomist philosophers were able to ereate a new type of scientific thought that is based on the creation of the visible atom from the invisimble atom with the help of successive images and that are models of portrayals. The systematic and basic principles of sciences that ancient Greeks established makes them major founder's of the modern natural science.
    • Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της ατομικής θεωρίας από τον Θαλή τον Μελήσιο μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Από την μελέτη αυτή προκύπτει ότι οι ατομικοί φιλόσοφοι κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα νέο είδος επιστημονικού λογισμού που βασίζεται στη δημιουργεία του ορατού μορίου από το αόρατο άτομο με την βοήθεια επάλληλων εικόνων και προτύπων ως απεικονήσεων. Οι συστηματικές και βασικές αρχές των επιστημών που καθιέρωσαν οι αρχαίοι έλληνες τους καθιστά κύριους ιδρυτές της σύγχρονης φυσικής επιστήμης.