Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1949

THE IMPORTANCE OF THE 25TH MARCH 1949 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Amantos K | Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1949
  6. 3-17
    • The importance of the christianed evangelist day and the day of the revival of the greek nation is pointed out as well as the importance and the influence that it exerted on the great striggle in 1821 to the people in the East and the Balkans.
    • Επισημαίνεται η σημασία της ημέρας του Χριστιανικού Ευαγγελισμού και ημέρας ανάστασης του ελληνικού έθνους αλλά και η σημασία και η επίδραση που άσκησε , με τον μέγα αγώνα του 1821 , στους λαούς της εγγύς Ανατολής και Βαλκανικής.