ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΓΥΝΑΝΔΡΟΜΟΡΦΟΥ ΑΡΑΧΝΗΣ

A CASE OF A GYNANDROMORPH SPIDER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζησαράντης Χαριλ
  5. 1949
  6. 296-302
    • The external features of a case of a gynandromorph spider are described and a comparison with other cases is made.
    • Περιγράφονται τα εξωτερικά γνωρίσματα μιας περίπτωσης γυνανδρομόρφου αράχνης και γίνεται σύγκριση με άλλες περιπτώσεις.