ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΖΥΜΟΧΛΩΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

A CONTRIBUTION TO THE STUDY AND RESEARCH OF GRAPE'S ZYMOLYSIS FROM MAJOR GREEK VINEYARDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Cribas Vas.
  5. 1949
  6. 206-215
    • The Zymolysis grapes from major greek vineyards is being studied. The research stage that was elaborated from the ministry of agriculture in the country's reoryunization frame in the post - war period, the work methods used and the results are presented.
    • Μελετάται η ζυμοχλωρίδα των σταφυλών των κυριοτέρων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου. Παρουσιάζεται το σχέδιο έρευνας που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στα πλαίσια ανασυγκρότησης της χώρας κατά την μεταπολεμική περίοδο, οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εργασίας και τα αποτελέσματα που προκύπτουν.