Η ΡΩΜΑΙΚΗ ULNA ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΜΗΚΟΥΣ Α. Η. ULNA ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΕΔΟΣ ΟΡΓΥΙΑ.

THE LATIN ULNA AND THE EQUIVALENT GREEK LENG TM MEASUREMENT A. THE ULNA AND THE SIX-SIDE YARD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1949
  6. 196-206
    • The passages from Roman authors that refer to the word ULNA under the meaning lenght measurement are examined This unit is compared to various measurements used in the Greek and Byzantine period without finding a correlation.
    • Εξετάζονται τα χωρία των Ρωμαίων συγγραφέων που αναφέρονται στη λέξη ulna , υπό την έννοια μέτρου μήκους. Συγκρίνεται η μονάδα αυτή με διάφορα μέτρα της Ελληνιστικής και της Βυζαντινής περιόδου χωρίς όμως να βρίσκεται αντιστοιχία.