ΟΡΟΙ ΤΟΥ BROUWER ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΪΝΟΥ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΩΣ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 1957 - ALPHA 2

BROUWERS TERMS OF SECOND AND FORTH DEGREE OF THE MOMENT OF INERTIA OF THE EATHLY SPHEROID AS IT EXTRACTS FROM THE ALTERATIONS OF THE ORBIT OF THE ARTIFICIEL SATELLITE 1957 - ALPHA 2 . (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Abot G. N. | Άμποτ Γ. Ν.
  5. 1957
  6. 523-530
    • Brouwers ferms about second and forth degree of the moment of inertiq of the earthly spheroid are being calculated with the help of the alterations which the orbit presented from the first soviet satellite 1957 - ALPHA 2.
    • Υπολογίζονται οι όροι του Brouwer δευτέρου και τετάρτου βαθμού της ροπής αδράνειας του γήϊνου σφαιροειδούς, με την βοήθεια των μεταβολών που παρουσίασε η τροχιά του πρώτου σοβιετικού δορυφόρου 1957-ALPHA 2