ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΟΣ

ON THE SINGULARITIES OF A SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS , WHERE THE TIME FIGURES EXPLICITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1957
  6. 448-451
    • The singularities of a system by the known method application named "moving cuerage" are being studied . This way , we get found great difficulties while the achieved solutions are satisfying .
    • Μελετώνται τα ανώμαλα σημεία συστήματος δια της εφαρμογής μεθόδου γνωστής με το όνομα "αρχή του μέσου όρου". Παρακάμπτονται έτσι μεγάλες δυσκολίες ενώ οι κατά προσεγγιση λύσεις είναι που επιτυγχάνονται ικανοποιητικές.