1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου Α. | Laganopoulou A. | Λαγανοπούλου Α.
  5. 1957
  6. 442-447
    • A method of chemical analysis of mixtures of chemical substances into the form of powder , for various purposes, by spot tests is presented .
    • Παρουσιάζεται μέθοδος χημικής εξέτασης μειγμάτων χημικών ουσιών σε μορφή κόνεως, για διάφορους σκοπούς, δι' αντιδράσεων στίξεως.