ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΩΝ ΤΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΔΩΣΕΩΣ

EXPERIMENTAL STUDY ON NEUROTROPHIC TOXINES AND THE PATMOGENY OF ALLERGIC STATES BY AMOEBASIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1957
  6. 406-408
    • After experiments , it is concluded that colibaciller toxine is inventive and that sometimes it effects the kinetic mervous system and other times, the mid-broun centre .
    • Κατόπιν πειραμάτων προκύπτει ότι η κολιβοκιλλική τοξίνη είναι πολυτροπος που επιδρά άλλοτε επί του κινητικού νευρικού συστήματος και άλλοτε επί των μεσεγκεφαλικών κέντρων.