1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1957
  6. 406-408
    • After experiments , it is concluded that colibaciller toxine is inventive and that sometimes it effects the kinetic mervous system and other times, the mid-broun centre .
    • Κατόπιν πειραμάτων προκύπτει ότι η κολιβοκιλλική τοξίνη είναι πολυτροπος που επιδρά άλλοτε επί του κινητικού νευρικού συστήματος και άλλοτε επί των μεσεγκεφαλικών κέντρων.